Viljansviks förskola
Meny

Inriktning och arbetssätt

Vi vill genom tryggheten i fasta rutiner och ett tillåtande klimat ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Varje barn har olika behov, därför är det viktigt att se varje enskilt barn.
Genom uppmuntran till att våga möta utmaningar och få uppleva känslan av att lyckas stärks barnens självkänsla. En god självkänsla är grunden till att känna empati och kunna leva sig in i andra människors tankar och känslor.

Leken är barnens viktigaste redskap för att förstå och så småningom behärska omvärlden, därför har den en central roll i vår verksamhet. Barnen omges av en stimulerande miljö där leken kan utvecklas och där de möts av engagerade vuxna.
Vi pedagoger finns med aktivt eller passivt, för att fånga upp barnen i leken och därifrån ge utmaningar språkligt, matematiskt och motoriskt.
I leken tränar barnen ständigt sin sociala förmåga. I samspel med andra barn och vuxna lär de sig samarbeta, ta egna initiativ, lyssna på varandra, lösa konflikter och kompromissa. Genom detta utvecklar barnen även sitt talspråk, sitt ordförråd och sin begreppsuppfattning.
Vi vill att barnen ska få använda sin fantasi för att utveckla sitt abstrakta och kreativa tänkande. Vi försöker att inte ge färdiga svar utan ger barnen möjlighet att tänka ut egna lösningar.

För oss är det viktigt att barnen får vara ute en längre stund varje dag. Grovmotoriken övas och rörelseglädjen väcks genom de utmaningar naturen ger. Vi vill ge barnen vana att vistas i skogen och få uppleva vad den kan ge. Vi vill ge barnen kunskap om och låta dem reflektera över växter, djur och samband i naturen.

Vi arbetar med "Tyra-appen". Där kan våra familjer följa vår verksamhet, få och ge information. Här dokumenteras även barnets tid på förskolan.

Vår verksamhet utgår från Lpfö 98/16.

Senast uppdaterad 190107